Planbesked för 60 småhustomter och ett seniorboende i Sörfors

0
25

Byggnadsnämnden har lämnat positivt planbesked till tre nya detaljplaner i Sörfors. Det gäller ett större område, delat på två planbesked, för småhus i den östra delen av Sörfors, samt en mindre plan för ett flerbostadshus/seniorboende i anslutning till Sörfors skola.

– Det finns ett stort behov av tomter för småhus så det blir ett välkommet tillskott. Området har förutsättningar att erbjuda olika typer av tomter, både större och mindre, vi ser därför att det kan bli aktuellt med både villor, radhus och parhus. Med planering av både villatomter och seniorboende, tillsammans med en redan utbyggd skola, finns goda förutsättningar för fortsatt utveckling i Sörfors, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Området som planeras för villor är delat på två planbesked där kommunen äger den södra delen och den norra delen är privatägd. De bägge planerna innehåller enligt ansökan 30 småhustomter var. Detaljplanerna delar de flesta förutsättningarna på platsen och kommer mest troligt att planläggas samtidigt. Något som skiljer dem åt är att den norra delen ligger inom riksintresse för kulturmiljö.

Det finns utmaningar med planområdet på grund av risk för betydande miljöpåverkan och brant topografi. Exakt hur många tomter och hur de ska placeras kommer att utredas i detaljplaneskedet. Bebyggelsens utformning behöver anpassas till befintliga kultur- och naturvärden och ta hänsyn till dessa. En vegetationsskärm mot älven är tänkt att bevaras då det är ett viktigt område för den vitryggiga hackspetten.

Seniorboende vid Sörfors skola

Ytterligare ett planbesked har lämnats för Sörfors. Det gäller ett område norr om Sörfors skola. Sökanden önskar riva befintliga bostadshus och ladugård för att bygga ett seniorboende med 15-20 lägenheter. I anslutning till planområdet finns förutom Sörfors skola ytterligare en byggnad som pekas ut i områdesbestämmelserna som särskilt kulturhistoriskt intressant, det är Sörfors Betel (ursprungligen biograf Odéon).

– Det är bra ur ett bostadsförsörjningsperspektiv att få till den här typen av boende i Sörfors. Det är en känslig miljö som är utpekad som riksintressant och förslaget måste bearbetas efter att en kulturmiljöutredning tagits fram. Det är troligt att byggnadsvolymen kommer att behöva minska jämfört med det förslag som presenteras i ansökan, men om byggnaden gestaltas med varsamhet kan det bli ett fint och välkommet tillskott till Sörfors, säger Mikael Berglund (S).

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Umeå kommun
———————————————————–