Byggnadsnämnden vidtar åtgärder för budget i balans

0
14

Under 2023 uppvisade byggnadsnämnden ett underskott på över 16 miljoner kronor, och prognosen för 2024 ser liknande ut. För att minska underskottet och nå en balanserad budget har nämnden beslutat om att arbeta vidare med en rad åtgärder för att minska kostnaderna och öka intäkterna.

Byggnadsnämndens underskottet beror främst på lågkonjunkturen. Bygglovsverksamheten är till en stor del självfinansierad genom avgifter från bygglovsansökningar. Under 2023 minskade antalet ansökningar med 35% jämfört med ett normalår, vilket innebär ett stort bortfall av intäkter.

– Flera åtgärder har redan genomförts för att hålla kostnaderna nere, bland annat har vi valt att avvakta med nyanställningar och tillsättningar av vakanta tjänster, men vi ser nu över ytterligare möjligheter. Det handlar inte bara om att minska kostnader och effektivisera utan också om att säkerställa att våra avgifter fungerar som de ska. Vi har fortfarande ärenden som inte täcker våra kostnader i den grad vi önskar, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Bland de framtida möjliga åtgärderna finns förslag om en översyn av avgifterna, ny hantering av bygglovsarkivet, analys av organisation och arbetssätt samt sänkt ambitionsnivå för både tillsyn och rådgivning. Byggnadsnämnden var dock tydliga med att verksamheterna fortsatt ska erbjuda god service och kompetent handläggning, inte minst när konjunkturen väl vänder. Vissa åtgärder kräver därför ytterligare analys innan de kan genomföras.

– Vi vill så långt som möjligt behålla vår personal. Att bygga upp kompetens på nytt kräver mycket tid och resurser. Vi vet att konjunkturen vänder, och då vill vi vara redo och ha kvar kompetensen i stadshuset. För planhandläggningen är det extra viktigt att arbetet fortskrider även i lågkonjunktur, då det skapar goda förutsättningar när konjunkturen vänder, säger Mikael Berglund (S).

Fakta om byggnadsnämndens budget och finansieringsmodell

Kommunens totala budget för 2024 är 9,1 miljarder kronor, varav byggnadsnämnden tilldelats 58,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,6 % av totalen. Efter avdrag för bostadsanpassningsbidrag är budgeten 40,2 miljoner kronor, eller 0,4 % av totalen. Byggnadsnämndens budget (lantmäteri, bygglov och detaljplanering) finansieras till 57 % av avgiftsintäkter. Byggnadsnämnden beslutade som inriktning för planeringsförutsättningar för år 2026 att Bygglov ska räkna med en volym på 1 100 bygglovsansökningar med 82,5 % kostnadstäckningsgrad.

– Nuvarande finansieringsmodell för byggnadsnämndens verksamhet är en utmaning då intäkterna varierar över tid. Lågkonjunkturer leder alltid till lägre byggande och därmed lägre avgiftsintäkter. Verksamheter som till största delen finansieras med avgifter behöver en annan typ av finansieringsmodell. Det skulle till exempel kunna vara en modell där man balanserar budgeten över ett 5-årigt medelvärde eller en modell med ett fiktivt eget kapital att avräkna mot över tid. Detta är något som vi kommer att se över, säger Mikael Berglund (S).

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Umeå kommun
———————————————————–