Överskott i för- och grundskolan till följd av minskat barnafödande

0
11

För- och grundskolenämnden redovisar ett överskott på drygt 37 miljoner kronor i bokslutet för 2023. Den största delen av överskottet beror på lägre antal barn i förskolan, samtidigt har personalkostnaderna ökat för nödvändiga insatser att förbättra närvaron.

Nämndens budget bygger på en tidigare befolkningsprognos och då antalet barn i förskolan är lägre än förväntat uppstår ett positivt resultat.
– Det är en följd av nämndens ansvarstagande, att medlen för volymer inte nyttjas till andra behov, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

En justering har gjorts i befolkningsprognosen mellan år 2022 och 2023, framför allt för barn i förskoleåldern. Riktade statsbidrag som bland annat används till att minska barngruppernas storlek bidrog till relativt goda resultat för förskolorna.

Under året har nödvändiga insatser genomförts för att förbättra närvaron, till exempel ett stödjande närvaroteam och en rad andra kompensatoriska åtgärder, vilket medfört ökade personalkostnader. Under läsåret 2022–2023 har andelen elever med mer än 20 procents frånvaro minskat något sedan föregående år, men är fortfarande dubbelt så hög som läsåret före pandemin.
– Den viktigaste skyddsfaktorn för att barn och elever inte ska hamna i utanförskap är en fullföljd utbildning. Varje missad skoldag innebär en utmaning för elevens lärande och för skolans undervisning, säger Moa Brydsten.

Andelen elever i årskurs 3 som når godkända resultat på nationella prov i både svenska och matematik var 76 procent vilket innebär en minskning med en procentenhet jämfört med föregående år. Resultaten i svenska är oförändrat medan resultaten i matematik minskat något.

Studieresultaten för eleverna i årskurs 9 är likvärdigt med föregående år, behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram är 89 procent. Elevernas behörighet till gymnasiet ligger över genomsnittet i jämförelse med större städer och riket.

Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 har ökat något jämfört med föregående år. Pojkarnas meritvärde är det högsta på fem år medan flickornas är det lägsta. Andelen godkända betyg i svenska som andraspråk har ökat väsentligt jämfört med föregående år, men är fortfarande lågt jämfört med genomsnitt för riket. Andelen elever som går ut med betyg i alla ämnen minskar för tredje året i rad och ligger nu på 75 procent.

– Umeå kommun har goda studieresultat men det finns områden vi behöver utveckla, det sker genom vårt årliga kvalitetsarbete. Ett prioriterat utvecklingsområde är att främja skolnärvaron, säger Moa Brydsten.

En kommunal resursskola har tillskapats genom flytt av Björkenskolan till större lokaler. Det är ett led i nämndens beslut från 2021 och bidrar till fler elevplatser för undervisning av elever med stora behov av anpassad lärmiljö och särskilt stöd. Under året har bland annat personalpool för fritidshem utvecklats och införandet av förste förskollärartjänster har genomförts i förskolan.

Sjukfrånvaron fortsätter sjunka och andelen långtidsfriska ökar jämfört med föregående år. Åtgärder har genomförts inom prioriterade områden för arbetsmiljö och lika rättigheter och möjligheter. Ett särskilt fokus har lagts på att förebygga och hantera situationer av hot och våld.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Maria Lindvall (L)
vice ordförande
073-50 84 301
maria.lindvall@umea.se

Tobias Holmbom (V)
2:e vice ordförande
073-08 68 641
tobias.holmbom@umea.se

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Umeå kommun
———————————————————–

umeakommun