Under Barn- och utbildningsnämndens sammanträde tog nämnden del av budgetuppföljningen som visar på en avvikelse om -10,6 miljoner till och med oktober. På helåret har prognosen förbättrats med 1,1 miljoner. Nämnden fick även ta del av en kvalitetsrapport för personal inom utbildningsförvaltningen.

Prognosen påverkas av ökade materialkostnader, fler barn inom framför allt förskolan, ersättning för elever som studerar på annan ort samt ett ökat antal ansökningar för barn/elever med behov av särskilt stöd. Årsprognosen landar på -10 miljoner, vilket motsvarar 1 procent av nämndens totala budget, det en förbättring med 1,1 miljoner sedan delårsredovisningen.

– Tack vare ett idogt arbete i verksamheterna har vi förbättrat årsprognosen, ett arbete som vi fortsatt håller i. Vad resultatet exakt blir i slutändan vet vi först efter bokslutet för 2023, säger Malin Westling, skolchef Piteå kommun.

– Även om underskottet är bekymmersamt, är det naturligtvis glädjande att vi ser en förbättring av resultatet, säger Hans Öhlund, ordförande Barn- och utbildningsnämnden Piteå kommun.

Fler anställda, minskad sjukfrånvaro och fortsatt hög behörighet bland personalen

Kvalitetsrapport Personal avser läsåret 2022/2023 och ger en bild av personalen utifrån bland annat antal anställda, ålder och kön, utbildning och behörighet, personaltäthet och sjukfrånvaro. Rapporten är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Nämnden följer upp resultatet och fattar beslut om utvecklingsområden för att de kommunala och nationella målen för verksamheten ska kunna uppnås.

-Kvalitetsrapporterna är viktiga underlag för att identifiera och prioritera utvecklingsområden inom utbildningsförvaltningen. Det arbetet säkrar att vi fortsatt kan hålla en hög kvalitet i våra förskolor och skolor, säger Hans Öhlund.

Under perioden var totalt 1551 personer anställda inom förvaltningen, varav 1244 tillsvidareanställda. Det är en ökning med 44 personer från fjolåret. Av dessa 44 har 8 personer en tillsvidareanställning och övriga har visstidsanställningar.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen låg på totalt 5,1 procent för läsåret 22/23. Det är en minskning för andra året i rad och lågt i nationella jämförelser. För kommunen som helhet 2022 var sjukfrånvaron 6,9 procent, även det under riksgenomsnittet.

Piteås förskola och skola har i många år haft och har fortfarande en hög andel behöriga lärare. Inom förskolan är 62 procent av personalen behörig, bland de högsta i landet och långt över rikssnittet som ligger på 44 procent. Grundskolan har 81 procent behöriga lärare att jämföra med rikets 71,8 procent. Även gymnasieskolan ligger högt, 91,4 procent mot rikets 86,7 procent.

-Vi har hög behörighet bland vår personal och det visar sig också i den fina kvalitet som vi har i våra förskolor och skolor. Men vi ser en trend både i Piteå och riket att antal behöriga lärare minskar och vi jobbar med olika insatser för att behålla och öka behörigheten där det behövs. Vi har bland annat sökt och fått medel från omställningsfonden, för att kunna erbjuda stöd till obehörig personal och möjliggöra att de får slutföra sin utbildning och ta ut sin examen, säger Malin Westling.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Piteå kommun / Pressmeddelanden (RSS)
———————————————————–