Vid årsskiftet övergår insamling av förpackningar till Sveriges kommuner. Bakgrunden till förändringen är ett regeringsbeslut från 2022 med syftet att göra det enklare att återvinna förpackningar genom att flytta sortering nära bostaden, så kallad fastighetsnära insamling (FNI).

För kommunerna som nu övertar insamlingen innebär det både förändringar i verksamheten och kostnader, där merparten av finansieringen kommer från Naturvårdsverket.

– Det är en stor omställning som ska ske, samtidigt som vi ställer om till en fossilfri fordonsflotta. Vi landar på en kostnad för Piteå kommun på 60-100 miljoner innan allt är klart, säger Johan Bäcklin, vd Pireva.

Det första steget är att samtliga områden med flerfamiljshus ska utrustas med miljöhus där sortering sker. Det finns redan på många håll i Piteå, så det handlar om att bygga ut systemet för de cirka 4300 hushåll som idag saknar möjlighet att återvinna nära sin bostad.

Därefter byggs systemet ut med fritidshus- och villaområden, som kommer utrustas med flera tunnor med två fack var för att kunna samla in allt som vi idag åker med till återvinningsstationerna: plast, metall, tidningar, metall och glas. När allt är utbyggt handlar det om fyra sopkärl per hushåll.

– Vi har utrett flera olika lösningar och anser att tvåfackslösning är mest kostnadseffektivt, bäst för arbetsmiljön och erbjuder en bra service för medborgarna. Dessutom är det lätt att anpassa om det behövs, säger Johan Bäcklin

Jämställdhet – en viktig fråga i gröna omställningen

Under mötet antog kommunstyrelsen avsiktsförklaringen “Jämställd industri” som Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten gemensamt utformat, med syftet att främja en mer jämställd samhällsomvandling. Målgruppen är samtliga aktörer i länet som på olika sätt bidrar till samhällsutveckling.

De som undertecknar avsiktsförklaringen åtar sig att arbeta med ledningsstyrt jämställdhetsarbete, att nyansera bilden av våra län likväl som bilden av industribranschen samt vara en attraktiv arbetsgivare genom ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete under åren 2023-2030.

– Piteå kommun har arbetat länge med frågor som jämställdhet och mänskliga rättigheter. Vi tycker det är viktigt att dessa frågor får en naturlig plats i den nyindustrialisering och samhällsomvandling som sker, säger Kata Nilsson, kommunstyrelsens vice ordförande.

Satsning på personer utanför arbetsmarknaden

Ytterligare en fråga på mötet var medfinansiering av Samordningsförbundet Södra Norrbotten som är ett samverkansorgan för insatser riktade till personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Här ingår Försäkringskassan, kommuner och regionen där staten står för hälften av finansieringen medan kommunerna och regioner står får en fjärdedel var. Samverkansförbundet Södra Norrbotten föreslår att Piteå kommun går in med 487 500 kr för 2024, något som kommunstyrelsen biföll.

– Varje krona som vi kommuner eller regionen satsar växlas upp från staten med det dubbla. Det är en jättebra satsning och samverkan som gör stor nytta, både för oss som kommun och för de individer som deltar, säger Kata Nilsson.

Fler belut från Kommunstyrelsemötet

Planeringsstrategi Översiktsplan. Efter en ändring i Plan- och bygglagen ska en planeringsstrategi tas fram i samtliga kommuner under varje mandatperiod för att säkerställa att översiktsplaneringen bedrivs löpande, vara framåtsyftande och aktuell. Kommunstyrelsen gav stöd åt förslag till planeringsstrategi för Piteå kommuns översiktsplan och beslut tas i kommunfullmäktiga 15 december.

Nya taxor. Fler ärenden handlade om förändrade taxor, bland annat för planer och bygglov samt socialtjänsten. Det handlar främst om indexreglering. Kommunstyrelsen biföll förändringarna och beslut fattas i kommunfullmäktige 15 december.

Inflyttarservice. Kommunstyrelsen beviljade fortsatt finansiering av kommunens Inflyttarservice på 7,8 miljoner för de kommande tre åren. Beskrivs i egen artikel, se nedan.

Kontakt
Johan Bäcklin, vd Pireva, 0911-93119, johan.backlin@pireva.se
Patric Lundström och Kata Nilsson, se relaterade presskontakter nedan

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Piteå kommun / Pressmeddelanden (RSS)
———————————————————–