Arbetet med att ta fram en ny vision för Piteå fortgår. Cirka 1100 personer har medverkat i höstens olika dialoger. Nu pågår bearbetning av resultatet från dialogen innan förslag till vision och strategier ska formuleras. Vi riktar ett stort tack till alla ni som bidragit med reflektioner, synpunkter och idéer kring Vision 2050 och hur vi gemensamt ska skapa det Piteå vi vill lämna efter oss till nästa generation.

Dialogen inleddes internt under september i ledningsgrupperna i Piteå kommuns sju förvaltningar. Från början av oktober vände sig dialogen till allmänheten och utvalda grupperingar för att skapa en bred förankring och ge plats åt synpunkter från många olika perspektiv.

– Visionen ska i grunden uttrycka den politiska viljan. Men genom att jobba fram den tillsammans med näringsliv, medborgare och andra ska visionen peka ut en tydlig riktning som vi tillsammans kan samlas runt. En bild av det Piteå vi strävar efter på lång sikt. Det är jätteviktigt att den känns relevant och angelägen för hela Piteå och för alla som bor och verkar här, säger Kata Nilsson, kommunstyrelsens vice ordförande.

Många företagare har påtalat avsaknaden av en tydlig vision och en riktning vart Piteå är på väg. Det gör att det pågående visionsarbetet har välkomnats av många.

– Att vi får en gemensam bild för vad Piteå ska vara ger ett stort värde för alla, en bild som visar att vi alla har olika delar i samma bild. Min förhoppning är också att en tydlig och krispig vision gör det lättare att både fatta och prata om beslut som tas och att vi kan lägga mer fokus på den bilden istället för på små sakfrågor, säger Daniel Stenmark, ICA- handlare, Kvantum Piteå som deltagit i dialogen.

Bred dialog med olika målgrupper

Dialogen avslutades 3 november och det var en intensiv månad när dialogen pågick. Sammanlagt har cirka 1100 personer medverkat på olika sätt.

  • Allmänheten har fått möjlighet att lämna synpunkter via enkät på kommunens webbplats, via dialogmöte samt torgmöten både centralt och landsbygdscentrum (Jävre, Roknäs/Sjulnäs, Rosvik, Norrfjärden)
  • Näringslivet har medverkat i workshop samt med fokusgrupp
  • Unga har representerats genom dialog på Strömbackaskolan
  • Politiska partier har genomfört workshops
  • Piteå kommun har medverkat genom workshop med chefer i Piteå kommun och de kommunala bolagen, ledningssamtal i förvaltningarnas ledningsgrupper samt möjligheter till workshops för medarbetare i kommunens verksamheter

– Vi har fått in väldigt mycket information och synpunkter från företagare, unga, allmänhet och anställda. Det har gett oss ett bra underlag när materialet nu ska bearbetas i olika politiska konstellationer, innan vi har en färdig vision och strategier för vägen framåt, säger Christer Lindström, projektledare.

Fortsatt process fram till politiska beslut

Nu pågår bearbetning av inkommet material i olika politiska grupperingar. Ett par workshops genomförs för att jobba vidare med vision, strategier och värdegrund samt formulering av förslag till Vision 2050 och strategier för hur vi på bästa sätt ska ta tillvara på Piteås möjligheter och uppfylla visionen. Förslaget kommer också att gå ut på remiss till ett flertal grupperingar och aktörer.

I januari ska Vision 2050 upp under riklinjekonferens som pekar ut riktningen för kommunen de närmaste åren. Beslut för nytt styr- och ledningssystem, Vision 2050 och värdegrund ska fattas i kommunfullmäktiga i mars.

Kontakt
Christer Lindström, processledare, tel. 0911-60 60 57, e-post christer.lindstrom@pitea.se
Anette Christoffersson, utvecklingsstrateg, tel. 0911-69 60 54, e-post anette.christoffersson@pitea.se

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Piteå kommun / Pressmeddelanden (RSS)
———————————————————–