Delårsrapporten visar ett resultat på – 5,3 miljoner kronor och prognosen för helåret 2023
pekar mot ett underskott på 29,9 miljoner kronor.

I delårsrapporten för Pajala kommun presenteras delårsbokslutet som är det periodiserade resultatet och avser 1 januari till 31 augusti samt helårsprognosen som är en bedömning av det förväntade resultatet per den 31 december 2022. 

Resultat t.o.m. 31 augusti 

Kommunens totala resultat per 31 augusti är -5,3 mkr (30,5 mkr 2022-08-31) vilket är 11 mkr sämre än budget. Internt finns resultatskillnader mellan olika verksamsamheter som endera har överskott eller underskott mot budget.  

Sektor stöd och omsorg visar ett underskott med -14,3 mkr för perioden. Konsultkostnader uppgår till 10,6 mkr för perioden, vilket är en ökning med 6,9 mkr jämfört med samma period föregående år. Kostnader för tillfälligt inhyrd personal uppgår till 6,8 mkr under perioden, vilket är en ökning med 6,3 mkr jämfört med samma period föregående år. Vidare uppgår kostnader till Region Norrbotten för medicinskt färdigbehandlade patienter till 2,8 mkr, vilket är en ökning med nästan 1,8 mkr jämfört med samma period föregående år. 

Sektor barn och utbildning visar ett underskott med -3,3 mkr för perioden medan Sektor teknik och service och Sektor stab visar ett överskott med 2,8 mkr respektive 1,7 mkr för perioden. 

Resultatet för de kommunala bolagen, Pajala värmeverket och Pajala bostäder, visar 2,4 mkr för perioden. 

Investeringar 

Kommunens investeringsbudget uppgår till 30,9 mkr. Utfallet per 31 augusti är 17,6 mkr. 

Invånarantal 

SCB:s statistik för årets första åtta månader visar att befolkningen ökat med 2 personer sedan årsskiftet. Totalt 5 885 personer är skrivna i Pajala kommun 31/8 2023. 

Helårsprognos 

Det prognostiserade resultatet för Pajala kommun på helårsbasis uppskattas till -29,4 mkr, vilket är 29,9 mkr sämre än budgeterat. De verksamheter som har större underskott i prognosen är Sektor stöd och omsorg -21,3 mkr, Sektor barn- och utbildning -5,2 mk samt Sektor stab -5,5 mkr. Underskotten beror till stor del på kostnadsökningar samt kostnader för konsulter och inhyrd baspersonal. 

Kommunens investeringar för helåret beräknas till 23,2 mkr vilket är ett prognostiserat överskott på 7,8 mkr. Detta beror på att Sektor teknik och service bedömer att de inte kommer hinna arbeta upp alla investeringsmedel. Inga övriga avvikelser mot investeringsplan är inrapporterade. 

Prognosen för de kommunala bolagen är 1,2 mkr.  

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Pajala kommun
———————————————————–