Idag har vi ett arbetssätt som inte främjar hur vi nyttjar elnätet. Vi måste förbättra processen där vi maximerar samhällsnytta och minimerar samhällskostnader. El som resurs bör förvaltas så effektivt som möjligt. Genom rundabordssamtal har industrin i Luleå delat med sig av sina energibehov för att tillsammans med elnätsbolagen undersöka om det går att pressa luften ur systemet och optimera elnätsutbyggnaden, något som möjliggör för fler att ställa om.

-Tydligt är att vi måste värna resurser, dvs optimera effekt och elnätsutbyggnad samtidigt som vi möjliggör för högre flexibilitet. Vi vill dela med oss av vårt arbetssätt och uppmuntra andra att göra motsvarande arbete för att ta reda på om det går att frigöra effekt och kapacitet för att påskynda omställningen, säger Malin Larsson vd Luleå Energi.

För att skapa rätt förutsättningar stod Luleå Energi värd för en rad rundabordssamtal och bjöd in industrin i Luleå; SSAB, LKAB, Talgagroup, Grupo Fertiberia, Uniper Sverige, från energibranschen; Svenska Kraftnät och Vattenfall Eldistribution samt representanter från Luleå Kommun.

– Genom rundabordssamtalen har vi fått ett helhetsperspektiv och ser en möjlig lösning i Luleå, utan att skapa negativa konsekvenser för någon part, fortsätter Malin Larsson.

Inom elsystemet finns redan idag outnyttjad effekt, något som dagens arbetssätt och processer inte helt klarar av att hantera. Dessa inlåsningseffekter gör att Sverige inte får den samhällsnytta och den omställning som krävs, eller den tillväxt som är möjlig.

-Elen är en strategisk resurs och det svenska fossilfria elsystemet en konkurrensfördel i den pågående gröna omställningen. För att lyckas krävs samordning, transparens och att vi med elen genererar så många nyttor som möjligt, ex. förlängda värdekedjor, bidrag till energisystemet i stort men också industriella synergier. Genom att boka upp effekt baserat på osäkra prognoser långt fram i tiden skapas fel förutsättningar, säger Tomas Hirsch director and head of energy SSAB.

Samverkan och nya konstruktiva förhållningssätt krävs där kommuner, myndigheter och företag jobbar tillsammans på nya sätt som vi inte är vana vid.

-Vi har haft fokus på det som sker i vår kommun. Det är viktigt att dialogen fortsätter med fler då energisystemet inte är lokalt. Samtalen behöver breddas för att optimera över kommungränserna, men också nationellt, avslutar Malin Larsson.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Luleå Energi
———————————————————–

———————————————————–
Klicka här – länk till inlägget.

Källa: Luleå Gratistidning – Näringsliv
———————————————————–